REGULAMIN KONKURSÓW

Warunki ogólne:

1. Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na kontach: 
- Facebook: NIEnaczytana, 
- Instagram: @nienaczytana 
oraz 
- blogu: www.nieprzeszkadzajterazczytam.blogspot.com.
2. Organizatorem konkursów jest:
Joanna Wolf właścicielka bloga NIEnaczytana.
e-mail: nienaczytana.kontakt@gmail.com
3. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook, Instagram ani z nim związane.
4. Fundatorem nagród jest Organizator lub Wydawnictwo.
5. Czas trwania konkursu i jego dokładne zasady określone zostają każdorazowo w poście konkursowym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie, gdzie odbywa się rozdanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora.
8. Udział w konkursie stanowi akceptację Regulaminu i potwierdzenie znajomości wszystkich zasad konkursu.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Organizatora. Wyjątek stanowi udostępnienie danych osobowych Uczestników Wydawcy odpowiedzialnemu za wysyłkę nagrody do Laureata (patrz Polityka prywatności).
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2018 i obowiązuje do odwołania.

Uczestnicy konkursów:

1. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i pełnoletnią;
b) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe,
c) jest Fanem;
d) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w polityce prywatności;
e) wykona zadania konkursowe zgodnie z zasadami.
2. Uczestnikiem konkursu może być WYŁĄCZNIE osoba posiadająca adres korespondencyjny na terenie Polski.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej oceny jego warunków – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursach.
4. W ramach Konkursów Uczestnicy mają za zadanie: polubienia wpisów, komentarze, dodawanie wpisów, odpowiadania na pytania, umieszczania zdjęć, zgodnie z wymaganiami danego konkursu.

Laureaci i nagrody:

1. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na FB, IG lub blogu, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
2. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na FB lub IG lub na adres mailowy: nienaczytana.kontakt@gmail.com w przeciągu pięciu dni od daty ich wyłonienia. Brak kontaktu ze strony laureata jest równoznaczne z przekazaniem nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił jego warunki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na blogu, Stronie FB lub IG.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursów Zgłoszeń.
5. Wyłonienie Laureata nie odbywa się w sposób losowy.
6. Liczba nagród jest ograniczona i ściśle określona w poście konkursowym.
7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, informując o tym Organizatora. Wówczas Organizator wybiera innego zwycięzcę Konkursu.
8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
9. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata w terminie do miesiąca.

Komentarze

instagram

Copyright © NIEnaczytana